Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

Analiza w zakresie wydatkowania środków z promocji gminy

II kwartał

Opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2020 i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa

III kwartał

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
Analiza podejmowanych działań w zakresie ściągalności zadłużeń czynszowych

IV kwartał

Analiza wydatków w dziale oświaty

 do góry