W dniu 12 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie.

Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacji o stanie mienia Gminy, celem opracowania opinii Komisji w powyższej sprawie oraz przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.

W wyniku głosowania wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Grodkowa za 2019 rok został przyjęty pięcioma głosami za i jednym wstrzymującym się.

Wniosek wraz z opinią Komisji zostanie następnie przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

 do góry